Adresa: Fra Didaka Bundića 72
88220 Široki Brijeg
Email: info@hercnet.ba
Tel: +387 65 233 133

ITS doo
Fra. Didaka Buntića
88220 Široki Brijeg 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA

UVODNE ODREDBE
1. PREDMET
1.1. Općim uvjetima korištenja usluga ITS (u daljem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između
privrednog društva “ITS” doo sa sjedištem u Širokom Brijegu, Fra. Didaka Buntića (u daljem tekstu:
ITS), kao davatelja telekomunikacijskih usluga s jedne strane, te pravne ili fizičke osobe (daljem
tekstu: pretplatnik), kao pretplatnika usluga ITS s druge strane, te su sastavljeni sa ciljem
unaprjeđenje kvalitete servisa i usluga, definiranja pravila korištenja usluga, kao i zaštite pretplatnika
usluga ITS.
1.2. ITS i pretplatnici su dužni pridržavati se pravila koja su definirana Općim uvjetima.
1.3. ITS pruža sljedeće usluge na koje se odnose ovi Opći uvjeti: usluge pristupa Internetu.
1.4. Opći uvjeti korištenja usluga ITS sastavni su dio pretplatničkog ugovora (u daljem tekstu:
pretplatnički ugovor) koji uređuje ukupne međusobne odnose između pretplatnika i ITS (u daljem
tekstu pretplatnički odnos). Pretplatnički ugovor, pored Opći uvjeta, može imati i pripadajuće Anekse i/ili Priloge, koji također čine sastavni dio pretplatničkog ugovora.
1.5. Predmet ovih Općih uvjeta je i sva oprema koju u sklopu pružanja usluga ITS isporučuje i ugrađuje
kod pretplatnika (u daljem tekstu: oprema).
1.6. Na sve međusobne odnose između ITS i pretplatnika koji nisu definirani ovim Općim uvjetima i
pretplatničkim ugovorom, kao i pripadajućim Aneksima i Prilozima, primjenjivat će se važeći propisi.
1.7. Društvo “ITS” doo pruža svoje usluge na tržištu pod tržišnim imenom (brandname) “hercnet”.

USLUGE ITS
2. INTERNET BAZIRANE USLUGE
Usluga Internet koju Pretplatnik odabere podrazumijeva korištenje Interneta (korištenje izabranog
Internet postpaid ili prepaid paketa u skladu sa Cjenikom).
Ova usluga bazirana je na plaćanju mjesečne naknade.
Pretplatnik se opredjeljuje za željenu opciju Internet paketa u skladu sa Cjenikom. Također,
Pretplatnik na korištenje dobiva modem u skladu sa Cjenikom.
2.1. Pod Internet uslugom smatra se javno dostupno, komercijalno davanje pristupa Internetu, bez prava
dalje preprodaje, koje ITS nudi na tržištu pravnim i fizičkim licima, uključujući i Internet klubove.
2.2. ITS kao mrežni operater i davatelj Internet baziranih usluga pruža Internet bazirane usluge svim
zainteresiranim pravnim i fizičkim licima gdje pravne pretpostavke i tehnički uvjeti to dozvoljavaju.
2.3. Paketi usluga namijenjeni pretplatnicima i njihove cijene dostupni su putem Internet stranice
www.hercnet.ba , u sjedištu i naplatnim mjestima ITS. Usluge su dostupne na transparentan,
objektivan i ne diskriminirajuću način. U slučaju izmjene ili ukidanja usluge, odnosno paketa usluge ili
drugih dodatnih usluga, ITS će obavijestiti i korisnike usluge pismenim ili elektronskim putem,
uključujući i SMS, najmanje 30 dana prije takve namjeravane izmjene ili ukidanja, te im ponuditi i
drugi paket usluga ili drugu dodatnu uslugu ukoliko je to primjenjivo.
2.4. Za sve pakete namijenjen Pretplatnicima fizičkim osobama, koji omogućavaju Internet pristup,
maksimalna količina prometa koju je moguće generirati u dolasku ili odlasku tijekom jednog
obračunskog perioda je 300GB.
2.5. ITS pretplatniku omogućava korištenje Internet usluga, što podrazumijeva neometan pristup svim
javno raspoloživim sadržajima i uslugama koje se nude na Internetu, osim sadržaja ili usluga čije bi
korištenje zasnovalo izričitu protupravnost ili krivično djelo.
2.6. ITS se obavezuje da će korisniku pružiti odabrane usluge iz svoje ponude u okviru raspoloživih
kapaciteta i standardnog kvaliteta suglasno važećim propisima i obvezama predviđenim odobrenjem
za pružanje usluga od ovlaštenog organa. ITS će izvršiti priključenje korisnika na mrežu najkasnije 30
dana po sklapanju ugovora, ukoliko na lokaciji korisnika postoje tehnički uvjeti za pružanje usluga.
Pretplatnik je u mogućnosti birati vrstu usluge, odnosno paket, ovisno o trenutno ponuđenim
paketima. ITS će održavati infrastrukturu kojom se vrši pružanje Internet baziranih usluga u skladu sa
važećim standardima za ovu oblast. Eventualno prekidi na mreži bit će otklonjeni u što je moguće
kraćem roku. ITS zadržava pravo da zbog radova na infrastrukturi privremeno obustavi pružanje
usluga u cijelosti ili djelomično, a u slučaju vanrednih situacija može i bez prethodne najave u bilo
kojem trenutku obustaviti pružanje usluga. ITS daje svoju opremu na korištenje pretplatniku sa
pravom zadržavanja vlasništva nad istom.
2.7. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja Internet baziranih usluga smatraju se aktivnosti
u koje spadaju, ali se ne ograničavaju, na sljedeće kategorije:
a) Nezakoniti sadržaj- korištenje Internet baziranih usluga za prijenos bilo kakvog materijala (putem e-
maila, uploada i sl.) da se, namjerno ili nenamjerno, krši bilo koji primjenjivi lokalni, nacionalni ili
međunarodni zakon, ili bilo koje pravilo ili propis koji su doneseni na temelju istih;
b) Zlouporaba maloljetnika- korištenje Internet baziranih usluga na štetu ili pokušaj nanošenje štete
maloljetnicima, kao i korištenje Internet baziranih usluga za primanje, distribuiranje, iznuđivanje ili
promoviranje dječje pornografije;
c) Prijetnje- korištenje Internet baziranih usluga za prijenos bilo kakvog materijala (putem e-maila,
uploada i sl.) za prijetnju ili poticanje tjelesnih ozljeda ili uništavanje imovine;
d) Uznemiravanje- korištenje Internet baziranih usluga za prijenos bilo kakvog materijala (putem e-
maila, uploada i sl.) koji uznemirava druge osobe, pravne ili fizičke;

e) Prevara- korištenje Internet baziranih usluga za slanje lažnih ponuda za prodaju ili kupovinu
proizvoda, stvari ili usluga ili unaprjeđenje i korištenje svih vrsta financijskih prevara, kao što su , ali
neograničeno, aktivnosti: “Piramida shema”, “Ponzi shema”, “Lančana pisma” i sl.
f) Krivotvorenje ili lažno predstavljanje- dodavanje, uklanjanje ili mijenjanje informacija u headeru IP
paketa sa ciljem prevare, kao i lažno predstavljanje pomoću krivotvorenih zaglavlja ili drugih
identificirajući podataka;
g) Neistinito oglašavanje- objavljivanje ili prenošenje promotivnih ili reklamnih e-mailova koji sadrže
neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Pretplatnik se slaže da drugim pretplatnicima,
pretplatnicima i ostalim pretplatnicima Interneta neće slati ili prenositi reklamne ili promotivne e-
mailove bez njihovog pristanka ili traženja, te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve
materijale nisu predviđena;
h) Neovlašteni pristup- korištenje Internet baziranih usluga ITS-a za pristup ili pokušaj pristupa računima
drugih pretplatnika, probijanje ili pokušaj probijanja sigurnosnih mjera ITS ili drugih računarskih
programa ili hardvera, elektronsko-komunikacijskih sustava i telekomunikacijskih sustava, bez obzira
da li takva radnja rezultira gubitkom podataka ili ne;
i) Prikupljanje osobnih podataka- korištenje Internet baziranih usluga za prikupljanje, ili pokušaj
prikupljanja osobnih podataka o trećim osobama, bez njihovog znanja ili pristanka;
j) Preprodaja Internet baziranih usluga- preprodaja Internet baziranih usluga bez ovlaštenja ITS drugim
fizičkim ili pravnim licima;
k) Aktivnosti koje izazivaju poremećaje u radu mreže- korištenje Internet baziranih usluga za bilo kakvu
aktivnost koja nepovoljno utječe na sposobnost drugih pretplatnika za korištenje Internet baziranih
usluga ITS-a. To uključuje “denial of service” (DoS) napade na mrežu drugoga davatelja internet
baziranih usluga ili pobjedničinog pretplatnika. Ometanje drugih pretplatnika mreže, mrežne usluge
ili mrežne opreme je zabranjeno. Svaki pretplatnik je dužan osigurati da vlastita mreža bude
konfigurirana na siguran način. Pretplatnik ne smije dopustiti drugim osobama da koriste njegovu
mrežu za ilegalne ili neprimjerene radnje, niti da mreža bude konfigurirana na takav način da trećoj
osobi daje mogućnost korištenja u nezakonite svrhe;
l) Višestruke prijave-usluge Internet pristupa su namijenjene za povremeno, aktivno korištenje e-pošte,
internetskih grupa, prijenos podataka, Internet chat, igre i pregledavanje World Wide Weba, te
ostale srodne aktivnosti. Korisnici mogu koristiti uslugu pristupa Internetu sve dok aktivno koriste tu
vezu za gore navedene aktivnosti i u osobne svrhe. Korisnici ne smiju dijeliti svoj pretplatnički račun
sa drugim osobama u cilju pokušaju ostvarivanja višestrukih prijava na sustav;
m) Generiranje prekomjerne količine prometa- za sve Internet bazirane servise ITS definirana je
maksimalna količina odlaznog i dolaznog prometa zbirno, iskazana u GB, koju je moguće generirati
tijekom jednog obračunskog perioda sa jedinstvenim osobnim računom. Ukoliko pretplatnik
prekorači definiranu količinu mjesečnog prometa, to će se smatrati kršenjem ovih odredbi, te ITS
zadržava pravo da pretplatniku umanji pristupnu brzinu odnosno da ponudi pretplatniku korištenje
servisa koji više odgovora njegovim potrebama. Količina prometa koju je moguće generirati je
objavljena na web portalu www.hercnet.ba te je podložna izmjenama, uz prethodnu najavu.
Aktivnosti koje mogu uzrokovati generiranje prevelike količine prometa su, ali ne i ograničeno:
konstantni download velikih količina podataka, intenzivno korištenje peer-to-peer aplikacija,
intenzivno korištenje download servisa, preprodaja Internet pristup drugim osobama i sl.;
n) Preusmjeravanje Internet prometa- korištenje Internet baziranih usluga za preusmjeravanje prometa
ka nepoznatim trećim osobama ili kao izvor za generiranje napada, ubacivanje malicioznog koda, ili
drugih usluga slanjem prometa ka nepoznatim trećim osobama.
2.8. ITS može poduzeti jednu ili više od sljedećih mjera kao odgovor na neprihvatljivo ili nedozvoljeno
korištenje Internet baziranih usluga:

– Izdavanje upozorenja: pismeno ili usmeno
– Obustava pružanja Internet baziranih usluga na određeno vrijeme dok se ispitaju neprihvatljive ili
nedozvoljene radnje;
– Umanjivanje funkcionalnosti usluge; Ukidanje pretplatničkog računa;
– Podnošenje prijave kod nadležnih institucija za navedeni prekršaj i/ili pokretanje postupaka za
naplatu štete, ako je ista nastala neprihvatljivim ili nedozvoljenim korištenjem.
2.9. ITS je dužna da na osnovu posebnih propisa ili odluke nadležne institucije u Bosni i Hercegovini
kojom se određeni sadržaji oglašavaju nezakonitim, primjenom odgovarajućih tehničkih mjera
onemogućiti pristup Internet adresama za koje je takvim posebnim propisima ili odlukama nadležnih
institucija u Bosni i Hercegovini utvrđeno da su štetni ili nezakoniti, a posebno ukoliko se tim
sadržajima štiti dječja pornografija i slični štetni sadržaji, omogućava nezakonito on-line kockanje,
šire kompjuterski virusi ili opasni programi, nezakonito pribavljaju osobni podaci, ugrožava opća
sigurnost, javni red i mir, omogućava protupravna uporaba kompjuterskih programa i aplikacija, kao i
druge opasnosti po sigurno korištenje Interneta.
2.10. ITS prikuplja podatke o pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama isključivo pod uvjetima
propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. U skladu s tim ITS upozorava
Pretplatnike o mogućnostima zakonitog presretanja telekomunikacija.
2.11. Pretplatnik ima neograničen pristup drugom korisniku ovih usluga putem e-maila, socijalnih
mreža ili nekog drugog vida on-line komunikacije.
2.12. ITS će omogućiti pretplatniku po razumnoj cijeni koja ne prelazi uobičajenu cijenu jedne
personalizirane email adrese u međunarodnoj ponudi, korištenje e-mail adrese koja ne ovisi od bilo
kog drugog paketa usluga za koje Pretplatnik i ITS imaju zasnovan pretplatnički odnos.
2.13. Pretplatnik koji je sa ITS zaključio pretplatnički ugovor o korištenju neke od Internet usluga,
ima pravo da u slučaju raskinutog ugovora dobio, o čemu se zaključuje poseban ugovor.
2.14. Cijena pristupa usluzi je jednokratni iznos novca koji se naplaćuje od korisnika kao nadoknada
za omogućen pristup na javnu mrežu ITS. Cijena korištenja Internet usluga koja je stavljena na
raspolaganje korisniku utvrđuje se Cjenikom u vidu pretplate/naknade. Pretplata/naknada se
naplaćuje na mjesečnom nivou. Pretplatnici imaju mogućnost izbora ograničenoga i neograničenog
Internet prometa ovisno od paketa usluga. Nakon dostizanja dogovorenog limita ostvarenog
prometa, Pretplatniku se po želji može izvršiti dopuna dodatnog prometa koji se naplaćuje po
važećem Cjeniku.
2.15. U slučaju prestanka pružanja ovih usluga ITS će obavijestiti svoje Pretplatnike 60 dana prije
nego ova odluka stupi na snagu. Najava prestanka pružanja usluga će biti objavljena u najmanje
jednim dnevnim novinama. te na službenim internetskim stranicama ITS-a , kao i elektronskim putem
(mailom).
2.16. U slučaju da druga pravna osoba preuzima pružanje usluge pretplatnički ugovori koji su
zaključeni na određeni rok ostaju na snazi i prema novom ISP-u prema uvjetima tih ugovora.
2.17. Ograničenje usluge može biti u skladu sa Zakonom o komunikacijama, posebnim zakonom i
na osnovu odluke nadležnog suda.
2.18. ITS je dužna pretplatnicima unaprijed najaviti situaciju o prestanku obavljanja djelatnosti ili
drugih statusnih promjena, najmanje 60 dana prije namjeravanog datuma nastanka situacije, što će
učiniti najmanje u jednom štampanom dnevnom glasilu koje izlazi na području na kojem se usluga
pruža, na svojoj web stranci i pojedinačno mailom svakom korisniku.

PRETPLATNIČKI ODNOS
3. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA
3.1. Pretplatnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je s ITS sklopila Pretplatnički
ugovor i time uspostavila Pretplatnički odnos.
3.2. Prilikom zasnivanja Pretplatničkog odnosa Pretplatnik će predočiti svoje identifikacijske isprave, koje
ITS može smatrati potrebnim radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, te dati neophodne podatke čiju
točnost garantira Pretplatnik.
3.3. Pretplatnik potpisom Pretplatničkog ugovora daje svoju izričitu suglasnost ITS-u da može koristiti i
upisivati njegove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, a radi nesmetanog pružanja Usluge,
obračuna i naplate, rješavanja eventualnih kvarova i reklamacija na pružene Usluge, provjere
kvalitete pružene Usluge, u promotivno-marketinške i prodajne svrhe, za nuđenje novih usluga,
sastavljanje referentnih lista i slično.
3.4. ITS će sve osobne, poslovne i druge podatke do kojih dođe zasnivanjem i trajanjem pretplatničkog
odnosa koristiti i čuvati u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, a koji
uređuju pitanje zaštite i tajnosti osobnih podataka i čuvanja poslovne tajne.
3.5. Pretplatnik je dužan u pisanom obliku odmah obavijestiti ITS o svim promjenama osobnih ili drugih
podataka navedenih u Pretplatničkom ugovoru, a najkasnije petnaest (15) dana od dana nastanka
promjene.
3.6. Potpisivanjem Pretplatničkog ugovora Pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa njegovim odredbama,
kao i odredbama pripadajućih Aneksa, Priloga i Općih uvjeta.
3.7. Primjerak Pretplatničkog ugovora, Općih uvjeta i Cjenik dostupni su Pretplatniku u sjedištu ITS na
adresi Fra. Didaka Buntića 72, Široki Brijeg i putem službene Internet stranice ITS www.hercnet.ba
3.8. Prava i obveza iz Pretplatničkog ugovora počinju teći od trenutka potpisa ugovora, a to je posljednji
datum kad je ugovor potpisan ukoliko obje ugovorne strane nisu istovremeno potpisale Pretplatnički
ugovor, dok pravo naplate počinje teći od trenutka uspostave Usluge na koju se odnosi Pretplatnički
ugovor. ITS u pretplatničkom ugovoru definira garantirano vrijeme uspostave usluge, a koje, ako se
ispunjavaju svih tehnički i drugi uvjeti, nije duže od trideset (30) radnih dana, računajući od dana
primitka zahtjeva Pretplatnika za uspostavu usluge.
3.9. ITS zadržava pravo da odbije zaključenje Pretplatničkog ugovora, posebno, ali ne isključivo, iz
sljedećih razloga: ako nisu ispunjeni potrebni tehnički uvjeti u skladu sa pravilima struke i
općeprihvaćenim standardima; ako je ITS već raskinuo Pretplatnički odnos s tim Pretplatnikom zbog
povreda ugovornih obaveza od strane Pretplatnika; ako je Pretplatnik maloljetna fizička osoba; ako je
protiv Pretplatnika pravne osobe otvoren stečajni ili postupak likvidacije; ako postoji opravdana
sumnja da Pretplatnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža ITS ili ako
omogućava zloupotrebu Usluga od strane trećih osoba i slično.
3.10. U slučaju selidbe Pretplatnika on ima mogućnost prijenosa pretplatničkog ugovora na drugu
osobu koja živi ili će živjeti u istom objektu koji je priključen na opremu ITS.
3.11. Pretplatnički ugovor između Pretplatnika i ITS prestaje važiti:
– Na osnovu pismenog zahtjeva za raskid ili otkaz pretplatničkog ugovora,
– Protekom vremena na koji je zaključen, i
– Smrću pretplatnika, odnosno pokretanjem stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv pretplatnika
3.12. ITS ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor:
– Ako pretplatnik ili druga osoba ponovi istu vrstu zloupotrebe i nakon što je jednom privremeno
isključen iz istih razloga,
– Ako pretplatnik ne otkloni neispravnosti na korisničkom uređaju ili instalaciji u roku od 30 dana od
dana privremenog isključenja,
– Ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti terminalne opreme ni nakon isteka roka od 15 dana od
dana pripremnog isključenja, i

– Ako pretplatnik ne izmiri dospjelo, a nesporno dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog
isključenja.

4. RAČUNI I UVJETI PLAĆANJA
4.1. ITS doo Pretplatniku ispostavlja mjesečni račun za obavljene usluge i za druge naknade u skladu sa
cjenovnikom sa rokom dospijeća navedenim na računu.
4.2. Dužničko povjerilački odnos (DPO) između ITS doo i Pretplatnika u vezi sa pruženom/korištenom
uslugom nastaje posljednjeg dana obračunskog perioda (posljednjeg dana u mjesecu).
4.3. Račun se u skladu sa zahtjevom Pretplatnika i ponudom ITS doo može ispostavljati u pismenom ili
elektronskom obliku.
4.4. Račun za obavljene usluge sadrži sve potrebne podatke koje Pretplatniku usluge omogućavaju
provjeru ispravnosti obračuna, rok za plaćanje računa, naznaku datuma do kojeg je pretplatnik dužan
izvršiti plaćanje duga po prethodnim računima ukoliko isti postoji, uvjeti i rokove podnošenje
prigovora, te kontakt podatke službe za podršku korisnicima.
4.5. ITS doo je dužna ispostaviti Pretplatniku račun za pruženu uslugu u roku od deset dana od dana
nastanka dužničko povjerilačkog odnosa.
4.6. ITS doo zadržava pravo na račun za usluge koje su pružene, a koje iz objektivnih razloga nije bilo
moguće fakturirati u roku iz prethodnog stava, ispostavi i po isteku roka utvrđenog prethodnim
stavom.
4.7. Pretplatnik je dužan platiti u roku od dvadeset i pet dana od dana nastanka dužničko povjerilačkog
odnosa.
4.8. Prigovori/reklamacije na iznos računa podnose se ITS doo u skladu sa poglavljem 7. U suprotnom
smatra se da je Pretplatnik prihvatio račun.
4.9. Pretplatnik je obvezan da plati ukupan iznos neosporenih dugovanja nastalih za vrijeme trajanja
ugovornog odnosa, uključujući i troškove usluga (čiji obračun može kasniti i može biti obračunat na
računu za naredni obračunski period).
4.10. ITS doo će na zahtjev Pretplatnika pružiti detaljan ispis računa za pružene usluge u završenom
obračunskom periodu.
4.11. Detaljan ispis računa u elektronskom obliku ITS doo će dostaviti Pretplatniku bez naknade, a
detaljan ispis računa u štampanom obliku uz naknadu troškova definirana u cjenovniku.
4.12. U slučaju prigovora na ispostavljeni račun detaljan ispis računa u štampanom obliku ITS će
pretplatniku dostaviti bez naknade.
4.13. Detaljan ispis računa sadrži sljedeće: tarifni model, korisnički broj, mjesečna pretplata, broj
sesija, broj računa te ukupan iznos za uplatu.
4.14. Usluge koje se ne naplaćuju ne moraju biti evidentirane na detaljnom ispisu računa.

5. OPREMA
5.1. Oprema koji ITS prilikom uspostave usluge može ustupiti Pretplatniku na korištenje u vlasništvu ITS i
njeno održavanje je u nadležnosti ITS za vrijeme trajanja Pretplatničkog ugovora. Pretplatnik je dužan
opremu koju je dobio na korištenje, čuvati i koristiti u skladu sa uputama, te s pažnjom dobrog
domaćina. U slučaju da Pretplatnik kupi uređaj a uz potpisani ugovor o korištenju usluga ITS-a, ITS
može ograničiti rad termalnog uređaja unutar svoje mreže sve do isteka ugovora.
5.2. Ukoliko dođe do otuđenja ili oštećenja uzrokovanih neprimjerenim korištenjem opreme, Pretplatnik
se obavezuje ITS-u nadoknaditi nastalu štetu.
5.3. U slučaju prestanka Pretplatničkog ugovora, iz bilo kojeg razloga, Pretplatnik je dužan ITS-u vratiti
opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju.
5.4. U slučaju da se prilikom vraćanja opreme na istoj uoči šteta, Pretplatnik je dužan nadoknaditi
protuvrijednost opreme.
5.5. Pretplatnik je obvezan osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj Opreme, te adekvatno napajanje
električnom energijom u skladu sa važećim standardima u Bosni i Hercegovini. Troškove električne
energije potrebne za napajanje Opreme u potpunosti plaća Pretplatnik.
5.6. Predstavnik ITS-a, koji vrši priključenje Opreme, izvršiti će pregled neophodnih uvjeta za smještaj iste,
kao i provjeru adekvatnosti napajanje električnom energijom.
5.7. Smatra se da je Oprema ustupljena na korištenje Pretplatniku u ispravnom i funkcionalnom stanju
ukoliko ista nesmetano funkcionira i omogućava korištenje usluge u trenutku uspostavljanja usluge
na adresi Pretplatnika. Od tog trenutka rizik čuvanja i pravilnog korištenja Oprema preuzima
Pretplatnik, dok je njeno redovno održavanje u nadležnosti ITS-a sve dok traje Pretplatnički ugovor.
5.8. Kod redovnog održavana Opreme, Pretplatnik je dužan omogućiti ITS-u slobodan i nesmetan pristup
do prostora za smještaj Opreme, te pristup samoj Opremi. Pretplatnik daje svoju izričitu suglasnost
da ITS u slučaju potrebe može daljinskim putem pristupiti opremi, ali isključivo u svrhu ispitivanja
ispravnosti njenog funkcioniranja i provjere kvalitete Usluge, te drugih radnji koje su neophodne za
ispravno funkcioniranje Usluge.
5.9. ITS ne odgovora za eventualnu štetu ili posljedice nastale na Opremi uslijed: namjerne radnje ili
nepažnje Pretplatnika; nepridržavanja uputa o korištenju Opreme od strane Pretplatnika;
neosiguravanja odgovarajućih uvjeta za smještaj Opreme od strane Pretplatnika; neispravnih
instalacija Pretplatnika; neispravne ili neadekvatne opreme Pretplatnik priključene na Opremu ITS-a;
isključenja ili premještanja Opreme od strane Pretplatnika; pokušajem “popravljanja ili prepravljanja”
Opreme od strane Pretplatnika ili trećih lica; otuđenja Opreme i slično.
5.10. U slučajevima navedenim u točci 4.9. Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost
oštećene ili otuđene opreme ITS-a.
5.11. Pretplatnik je dužan štetu ili krađu Opreme odmah prijaviti ITS, pismenim putem s
vlastoručnim potpisom za fizička, odnosno sa potpisom ovlaštene osobe i ovjerom za pravne osobe
(preporučena pošiljka s povratnicom ili fax ili donošenjem pismene obavijesti osobno na adresu ITS).
5.12. ITS će izvršiti zamjenu oštećene ili otuđene Opreme, te zadržava pravo da Pretplatniku
naplati instalaciju i ustupanje zamjenske Opreme, u skladu sa važećim Cjenikom.
5.13. ITS nije odgovoran za štetu pričinjena korisniku nastala uslijed onih nepredvidljivih događaja
koje Zakon tretira kao Višu silu, kao što su zemljotres, udar groma, klizanje tla, rat, štrajk i slično.
5.14. Ukoliko Pretplatnik posjeduje vlastitu opremu, ista mora biti tehnički uskladiva sa sistemom
ITS. ITS nije u obavezi da vrši bilo kakva prilagođavanja ili podešavanja opreme koja je u vlasništvu
Pretplatnika, izuzev u slučaju da je oprema kupljena od ITS.
5.15. Oprema koju ITS ustupa na korištenje Pretplatnicima u skladu je sa europskim standardima, i
ima oznaku CE. Ukoliko Pretplatnik, ipak, iz nekog razloga, koristi drugu opremu koja nije u skladu sa
europskim standardima i nema oznaku CE, prihvaća da je putem ovih Općih uvjeta upoznat da
korištenje druge opreme (posebno uređaja proizvedenih za tržište Azije i Amerike) nije dozvoljeno na

području Bosne i Hercegovine, te da time može izazvati smetnje, u kojem slučaju ITS može poduzeti
jednu ili više od sljedećih mjera kao odgovor na nedozvoljeno korištenje opreme za usluge interneta:
– Obustava pružanja usluga na određeno vrijeme dok se ispitaju nedozvoljene radnje;
– Trenutni raskid pretplatničkog odnosa.
5.16. ITS može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, i to:
– ako je korisnički uređaj ili instalacija neispravna, do otklanjanja a najduže 30 dana,
– ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti pretplatničkog telekomunikacijske terminalne
opreme i pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju postoji sumnja da uzrokuje štetne smetnje, o
čemu je pretplatnik upozoren pismenim putem – do 15 dana,
– ako nastupe tehničke smetnje u telekomunikacijskoj mreži na koju su priključeni pretplatnički
terminalni uređaj ili na pretplatničkom terminalnom uređaju koji je u nadležnosti operatora- do
otklanjanja smetnji,
– ako se izvode radovi na rekonstrukciji ili proširenju telekomunikacijske mreže na koju su priključeni
pretplatnički uređaji, do završetka radova,
– ako korisnik ne izmiri dugovanja ni u roku od 15 dana od ispostavljanja pismene opomene, a nije
podnio prigovor na iznos kojim je zadužen, i
– ako korisnik ili drugo lice s pretplatničke terminalne opreme vrši zloupotrebe- do 15 dana.
5.17. Kod privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme ITS će omogućiti Pretplatniku
pristup uslugama sa drugih lokacija tj. druge terminalne opreme.
5.18. ITS je obavezan pretplatniku, na njegov zahtjev, isključiti terminalnu opremu jednom u
kalendarskoj godini u trajanju od 1 do 3 mjeseca, čime nastupa mirovanje pretplatničkog odnosa.
Mirovanje pretplatničkog odnosa prestaje po isteku zahtijevanog roka.
5.19. Nakon prestanka mirovanja, a po isteku zahtjeva, ITS će ponovno uključiti terminalnu opremu
u najkasnijem roku od 7 dana.

6. KVALITETA USLUGA I OGRANIČENJA
6.1. ITS garantira da će osigurati jednaku kvalitetu i pouzdanost usluga kakvu osigurava svim svojim
pretplatnicima, sa kojima ima sklopljen ugovor, što podrazumijeva dostupnost usluge 24 sata
dnevno.
6.2. Nadzor nad pružanjem usluga i otklanjanje greške u njihovom radu obavlja ITS tokom 24 sata, 7 dana
u tjednu, 365 dana u godini. ITS će pristupiti otklanjanju grešaka u radu veza odmah po prijemu
obavijesti od strane vlastite nadzorne službe. ITS se obavezuje da će izvesti sve aktivnosti koje su
neophodne za otklanjanje greške u najkraćem mogućem vremenu.
6.3. Servisni radovi će se najavljivati putem elektronske pošte ili putem sredstava javnog informiranja, i to
najmanje 2 radna dana prije vremena planiranog za njihovo poduzimanje. Radovi će se u pravilu
obavljati van radnog vremena i tokom noćnih sati.
6.4. U slučajevima hitnih servisnih radova najavljivanje prekida će se obavljati putem Internet stranice ITS.
6.5. ITS ne odgovora za kvalitetu usluge u slučaju više sile (elementarne nepogode i sl.), odnosno u slučaju
događaja koje nadležni sud priznaje kao višu silu. ITS također nije odgovorna za nepravilnosti u radu
usluge, koje nastanu kao rezultat neispravnosti instalacija koje nisu u vlasništvu ili direktnoj
nadležnosti ITS.
6.6. ITS se obavezuje da svojim ponašanjem i aktivnostima neće povrijediti integritet i nadležnog Suda ili
druge ovlaštene institucije.
6.7. ITS ne snosi odgovornost za kvalitetu i raspoloživost usluga dostupnih putem Interneta, kao niti za
eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala njihovom upotrebom, osim u obimu koji to definira
pretplatnički ugovor ili ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom i namjerom ITS.
6.8. ITS ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji nastanu uslijed nepoznavanja načina korištenja
i tarifiranja usluge/usluga. Javne telekomunikacijske usluge pružaju se na ispravan način, te po
sadržaju i kvaliteti odgovaraju deklariranim i ugovorenim karakteristikama usluge.

7. PRIGOVOR PRETPLATNIKA
7.1. ITS osigurava telefonsku podršku pretplatnicima usluga, tokom 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Podrška korisnicima je besplatna i daje se putem besplatnog telefona iz opsega 0800.
7.2. Ukoliko prijavljeni problem nije moguće riješiti telefonskom asistencijom, služba podrške će rješavati
problem po utvrđenoj proceduri.
7.3. ITS će pretplatniku putem računa izvijesti o uvjetima podnošenja prigovora na račun, o rokovima,
nazivu i sjedištu, brojevima telefona i telefaksa Službe za podršku, te o mogućnostima pribavljanja
obrasca za podnošenje prigovora.
7.4. Pretplatnik ima pravo uložiti prigovor Službi za podršku pretplatnicima ITS-a, svakim radnim danom
od 9 do 16 sati osobno, odnosno e-mailom ili faxom 24 sata dnevno.
7.5. Pretplatnik ima pravo podnijeti prigovor na kvalitetu pruženih usluga, na povredu ugovornih obaveze
iz pretplatničkog ugovora od strane ITS-a i na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu.
7.6. Navedeni prigovor se podnosi isključivo u pismenoj formu, uključujući i e-mail, nadležnoj službi ITS i
neophodno je da sadrži dokaze na osnovu kojih se ulaže prigovor.
7.7. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana računajući od dana nastanka problema s kvalitetom pruženih
usluga, odnosno od dana povrede obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane ITS, odnosno od dana
dospijeća računa za pružene usluge. Ukoliko ITS utvrdi da korisnik nije u pravu donijeti će pismenu
odluku o odbijanju prigovora a najkasnije u roku 15 dana.
7.8. O odluci o utemeljenosti prigovora, te o eventualnim mjerama koje će se povodom prigovora
poduzeti, ITS će pisanim putem izvijestiti Pretplatnika u roku od najviše 7 dana, računajući od dana
zaprimanja prigovora. Ukoliko postoje opravdani razlozi za duži rok razmatranja žalbe, ITS će o tome
obavijesti Pretplatnika.
7.9. Za vrijeme rješavanja prigovora ITS neće Pretplatniku obustaviti korištenje Usluge.
7.10. U slučaju da Pretplatnik podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu,
Pretplatnik se obavezuje da do rješavanje prigovora plati dio računa na koji se ne odnosi prigovor. U
protivnom, prema Pretplatniku će e primijeniti one mjere koje ITS inače primjenjuje kod ne izmirenja
obaveza od strane Pretplatnika.
7.11. Ukoliko se tokom pretplatničkog odnosa pojave kakvi zahtjevi za naknadu ili povrat iznosa za
korištenje Usluga ili neka druga potraživanja na osnovu ugovornog odnosa između Pretplatnika i ITS,
Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat, a isti će se realizirati ako ITS prihvati ova
potraživanja, a nakon izvršenih financijskih, tehnički i administrativnih provjera, o čemu će pismenim
putem ili storniranjem dijela ili cijelog računa obavijestiti Pretplatnika ili ako su takva potraživanja
utvrđena pravomoćnom odlukom suda ili nekog drugog nadležnog tijela.
7.12. Ako se utvrdi da je ITS izvršio povredu ugovornih obaveza iz Pretplatničkog ugovora ili
neopravdano obustavio pružanje Usluge, Pretplatnik koji je podnio prigovor na način opisan u ovim
Općim uvjetima, ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor, te pravo na povrat svih neopravdano
naplaćenih novčanih iznosa.
7.13. Kada za to postoje uvjeti Pretplatnik može podnijeti i pritužbu Regulatornoj agenciji za
komunikacije u skladu s važećim propisima (RAK Pravilo 61/2012 o vrstama i načinu rješavanja
pritužbi na javne telekomunikacijske usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije)

8. PRIJENOS I PRESELJENJE PRIKLJUČKA
8.1. Pretplatnik može trajno prenijeti prava i obveze iz svog pretplatničkog ugovora na drugu fizički ili
pravnu osobu podnošenjem Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa za predmetne Usluge.
Neophodno je da Zahtjev bude potpisan od strane pretplatnika sa kojeg se prava i obaveze prijenose i
pretplatnika na kojeg se ta prava i obaveze prijenose, te da se ispune određeni uvjeti propisani ovim
Općim uvjetima.
8.2. ITS će izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa ako:
– se Pretplatnik na kojeg se vrši prijenos pretplatničkog odnosa nalazi na istoj adresi (mjesto
uspostavljanja Usluge) na kojoj je uspostavljena usluge prethodnom Pretplatniku,
– “novi” Pretplatnik svojom voljom prihvaća preuzimanje pretplatničkog odnosa (što potvrđuje činom
potpisivanja pretplatničkog ugovora),
– je “stari” Pretplatnik izmirio sve obaveze po osnovu pretplatničkog ugovora i nema neizmirenih
obaveza prema ITS-u i
– na strani “novoga” Pretplatnika nema smetnji opisanih u točci 4.9. ovih Općih uvjeta.
8.3. Pretplatnik može pisanim putem zatražiti preseljenje svog priključka i Opreme na drugu lokaciju
priključenja (preseljenje priključka).
8.4. ITS će izvršiti preseljenje priključka ako na novoj lokaciji postoji prisutnost ITS infrastrukture i ako
Pretplatnik nema neizmirenih obaveze prema ITS.
8.5. Za preseljenje priključka ITS ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu definiranu ponudom ili važećim
Cjenikom ITS-a.

9. ISKLJUČENJE PRETPLATNIKA
9.1. ITS ima pravo onemogućiti korištenje Usluge Pretplatniku (isključenje) zbog neplaćanja ispostavljenih
računa.
9.2. Procedura isključenje Pretplatnik fizičkih osoba zbog neplaćanja odvija se pod sljedećoj dinamici:
– Ukoliko Pretplatnik ima dva dospjela neplaćena računa ITS mu šalje opomenu pred isključenje. Svaki
račun ispostavljen Pretplatniku, a koji ima dug po prethodnom računu, ujedno predstavlja i opomenu
(što je jasno navedeno na računu), a Pretplatnik potpisivanjem pretplatničkog ugovora daje
suglasnost da mu se opomene mogu slati i elektronskim putem;
– Ukoliko Pretplatnik ni u roku ostavljenom u opomeni pred isključenje ne izvrši plaćanje dospjelih
obaveza, ITS vrši isključenje Pretplatnika zbog neplaćanja i Pretplatnik tada više nema pristup
Uslugama ITS-a;
– Nakon što Pretplatnik bude isključen zbog neplaćanja ITS će ga u više navrata putem ostavljenih
kontakt telefona ili drugim dozvoljenim sredstvima pozivati na izmirenje obaveza i nastavak
korištenja Usluga, ali maksimalno 30 dana računajući od dana kada je Pretplatnik zapao u docnju;
– Ukoliko ni nakon isteka 30 dana iz prethodnog stava Pretplatnik ne izmiri svoje obaveze prema ITS-u,
ITS može raskinuti Pretplatnički ugovor sa Pretplatnikom, te pristupi preuzimanju svoje Opreme od
Pretplatnika onako kako je definirano ovim Općim uvjetima. Pretplatnik je dužan da ITS-u omogući
nesmetan i slobodan pristup i preuzimanje Opreme;
– ITS zadržava pravo da svim dozvoljenim pravnim sredstvima traži i izvrši naplatu svojih potraživanja
prema Pretplatniku sa pripadajućim kamatama, uključujući i protuvrijednost opreme, ukoliko istu
Pretplatnik ne vrati ITS-u ili je vrati u neispravnom ili nefunkcionalnom stanju.
9.3. Pretplatnik će biti ponovno uključen kada u ostavljenom roku i prije demontaže opreme izvrši
izmirenje svih prispjelih, a neizmirenih novčanih obaveza prema ITS-u.
9.4. Pretplatnik pravna osoba podliježe proceduri naplate i rokovima, isključenju i raskidanju ugovora na
način kako je to definirano Ugovorom o korištenju usluge potpisanim između Pretplatnika pravne
osobe i ITS-a-
9.5. ITS ima pravo naplatiti naknadu za ponovno uključenje Pretplatnika kada je isključen radi neplaćanja,
a u skladu sa važećim Cjenikom.

10. RASKID PRETPLATNIČKOG ODNOSA
10.1. Pretplatnik može u bilo kom trenutku raskinuti Pretplatnički ugovor slanjem pismene
obavijesti o raskidu pretplatničkog ugovora preporučenom poštom, naslovljenom na važeću ITS-ovu
adresu ili lično podnošenjem zahtjeva dolaskom u prostorije ITS-a, a iz pokaz identifikacijskog
dokumenta. Ako pretplatničkom ugovorom nije drukčije definirano, u tom slučaju otkazni rok iznosi
30 dana, računajući od dana primitka obavijesti o raskidu pretplatničkog ugovora, odnosno od dana
ličnog podnošenja zahtjeva u prostorijama ITS-a.
10.2. U slučaju da ITS za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa izmjeni cjenik i/ili pretplatnički
ugovor i/ili neke njegove sastavne dijelove, Pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez
obaveze poštivanja otkaznog roka u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana objave
izmjene/izmjena.
10.3. U slučaju raskida pretplatničkog ugovora Pretplatnik je dužan ITS-u vratiti opremu u
ispravnom i funkcionalnom stanju. U slučaju da se prilikom vraćanja opreme na istoj uoči šteta,
Pretplatnik je dužan nadoknaditi protuvrijednost opreme.
10.4. Osim na zahtjev Pretplatnika, pretplatnički odnos može biti raskinut iz slijedeći razloga:
– Zbog kršenje obaveza Pretplatnika definiranih u pretplatničkom ugovoru;
– Zbog kršena obaveza ITS-a definiranih u pretplatničkom ugovoru;
– Zbog nepoštivanja ovih Općih uvjeta;
– Ako Pretplatnik više nema adresu gdje ITS posjeduje svoju infrastrukturu i može pružiti uslugu;
– Ako Pretplatnik vrši zloupotrebu usluge koje pruža ITS ili ako postoji opravdana sumnja da
omogućava trećima preko svoje ili ITS-ove opreme i uređaja takve zloupotrebe, ili ako postoji
opravdana sumnja da ITS-ove usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;
– Ako Pretplatnik dijeli svoje korisničko ime i lozinku sa trećim licima;
– U slučaju smrti Pretplatnika, ako njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u zajedničkom
domaćinstvu u obavijesti o smrti ne zatraže od ITS-a promjenu imena Pretplatnika i prijenos
pretplatničkog odnosa;
– Ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika.
Ovlaštena osoba dužna je o tome obavijestiti ITS-u u pisanom obliku u roku od 30 dana računajući od
dana pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.
Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim na dan pokretanje postupka stečaja ili likvidacije osim
ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istovremeno ne zatraži
promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako zatraži trajni prijenos pretplatničkog ugovora na
način kako je predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv koje je pokrenut stečajni ili
likvidacijski postupak dužan je platiti sva potraživanja ITS-u koja nastanu do trenutka isključenja
Usluge.

11. MJERE ZAŠTITE, TAJNOST I PRIVATNOST
11.1. ITS će uspostaviti i primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite maloljetnih lica, a u suradnji sa
njihovim roditeljima.
11.2. Tajnost telekomunikacije zaštićena je prema uvjetima propisanim zakonom i propisima
donesenim na osnovu zakona.
11.3. ITS upozorava Pretplatnika na pravne posljedice povrede privatnosti drugog lica ili povrede
tajnosti telekomunikacije do koje može doći zloupotrebom usluga od strane korisnika usluge te
skreće pažnju korisnicima da to ne čine.
11.4. Kako bi zaštitili Pretplatnikove privatne podatke ITS na svoje uređaje postavlja mjere zaštite u
vidu WPA2 enkripcije.
11.5. ITS prikuplja podatke o sadržaju telekomunikacija isključivo pod uvjetima propisanim
zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. ITS će štititi privatnost komunikacije Pretplatnika
koju on vrši putem maila, pregledavanjem i postavljanjem objava na različitim stranicama, te
Pretplatnik ovaj vid komunikacije može vršiti u tajnosti sve dok ne prekrši pravila propisanog zakona i
propisima donesenim na osnovu zakona.

OSTALE ODREDBE
12. PRIMJENA
12.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.04.2021. godine.
12.2. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni na svim ovlaštenim naplatnim mjestima ITS-a i na ovlaštenoj
Internet stranici ITS-a: www.hercnet.ba
12.3. Ovi Opći uvjeti uručit će se Pretplatniku prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa ili će ga se
uputiti na ITS-ove internetske stranice gdje se isti nalaze ili će ga se obavijestiti gdje iste može
preuzeti putem maila ili kratke obavijesti na ispostavljenom računu. Osim ovog dokumenta
Pretplatniku će se na isti način učiniti dostupnim važeći Cjenik i Posebni uvjeti korištenja pojedinih
usluga, ako isti postoje.
12.4. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta bit će javno objavljene u najmanje jednim dnevnim
novinama, te na službenim internetskim stranicama ITS-a. O izmjena i dopunama Pretplatnik će biti
obaviješten pisanim ili elektronskim putem (mailom) ili putem usmene obavijesti pri naplati Usluge.
12.5. U slučaju izmjena Općih uvjeta ITS će primjenu istih početi 30 dana nakon njihove javne
objave. U tom slučaju postojeći Pretplatnik ima pravo pisanim putem raskinuti Pretplatnički ugovor u
roku od četiri tjedana od objavljivanja izmijenjenih Općih uvjeta. Ukoliko u ostavljenom roku
Pretplatnik ne raskine Pretplatnički ugovor smatrat će se da je Pretplatnik suglasan i da je prihvatio
izmjene.
12.6. Ako neka od odredbi ovih Općih uvjeta postane ništavna ili bilo kako pravno nevaljana, ostale
odredbe ostaju na snazi i s pravnim učinkom.
12.7. U slučaju da po osnovu zaključenog pretplatničkog ugovora i/ili pripadajućih aneksa i/ili
priloga i/ili ovih Općih uvjeta dođe do kakvog spora, Pretplatnik i ITS nastojat će ga riješiti
sporazumno, u konstruktivnom duhu međusobne suradnje i dobre volje. U slučaju da se strane ne
mogu na ovaj način sporazumjeti, za sporove je nadležan općinski sud u mjestu pružanja usluge.
12.8. Ako se pravnim tumačenjem uoče bilo kakve nesuglasnosti ili konflikti među stavkama
Pretplatničkog ugovora, Aneksa, Priloga i Općih uvjeta, primjenjivat će se one odredbe koje su
povoljnije za Pretplatnika.
12.9. Na zahtjev zainteresiranog lica ITS će, bez posebne naknade, staviti na uvid u elektronskom
obliku pregled donesenih uvjeta poslovanja i ponuda, s datumima njihovog stupanja na snagu i
prestanka važenja, odnosno rokova važenja. Ukoliko se uvid traži u obliku štampanog akta, ITS za to
može naplatiti odgovarajuću naknadu, shodno naknadi koja se naplaćuje za slobodan pristup
informacijama.

Široki Brijeg, 01.04.2021.

Imate pitanje ili sugestiju?

Naši operateri će Vas kontaktirati u što kraćem vremenskom roku.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy